Tjänster och kompetenser


Email: hej@soundofthecrowd.se

Utveckling genom samtal

TJÄNSTER OCH KOMPETENSER

Vad menar jag när jag säger att Sound of the Crowd främst arbetar med samtalsledning? Och vilka andra områden kan jag hjälpa dig och din organisation med? Här hittar du en sammanställning över de tjänster jag erbjuder och de kompetenser de baseras på:

Min definition av samtalsledning


För mig finns det tre huvudsakliga sätt att arbeta med att driva samtal och möten framåt; mötesledning, facilitering och samtalsledning.

Mötesledning handlar för mig mycket om struktur. Att definiera syfte och mål med mötet, att tydliggöra vilka punkter som handlar om information, dialog respektive beslut, att klargöra för varje deltagare varför hen är inbjuden.

Facilitering är för mig samtalsledning via olika sorters övningar och metoder. Vi kanske väljer att arbeta med Open Space eller kreativitetsövningar, tar hjälp av post-its och klistermärken såväl som digitala verktyg.

Samtalsledning handlar för mig om att skala bort och leta efter kärnan. Att ni ska kunna lita på att jag tryggt och professionellt leder er djupare och längre i era samtal än ni brukar komma, utan behov av en tydligt definierad agenda eller avancerade övningar.

Några exempel om hur jag kan stötta er  utveckling genom att hjälpa er att prata om viktiga saker på ett konstruktivt sätt


Först och främst såklart, genom samtalsledning. Se till att ditt nästa ledningsgruppsmöte, din kommande verksamhetsplanering, eller utvecklingsmötet med dina viktigaste kunder ger mer än vanligt genom att låta mig lotsa er genom samtalen på ett nytt sätt.

Vid större konferenser, utvecklingsdagar, medborgardialoger etc är facilitering ett bra sätt att hitta nya lösningar och skapa tillit och förtroende. Tillsammans går vi igenom verktygslådan av stöd och metoder för att hitta den väg framåt som passar er utmaning. Jag utbildar även gärna dig och dina medarbetare för att ni på egen hand ska kunna leda större evenemang framåt.

Upplever du att era vardagliga möten - veckomöten, APT:er etc inte längre leder er framåt? Skapa utrymme för din egen och andras mötesledning genom att låta mig utbilda er och/eller hjälpa er i att ta fram nya strukturer.

Jag  kan även  arbeta  individuellt med nyckelpersoner i en  förändring för att genom samtal om motivation, superkrafter, problemformuleringar och visioner  stötta dem i att ta fram sina egna handlingsplaner för att se till att förändringen går så snabbt och lätt och leder till så mycket nytta som möjligt.


Vill du arbeta mer långsiktigt med samtal och delaktighet som bas för er utveckling? Då kan jag hjälpa er framåt genom analys av er organisations- eller ledarskapskultur med hjälp av verktygslådan CTT för att hitta utvecklingsområden och befintliga styrkor. Att kunna sätta ord på det som sitter i väggarna är ett bra första steg till en ny sorts samtal.  Jag arbetar även med individuell utveckling med CTT som bas.

Kanske har ni behov av en strategi eller en handlingsplan för hur era kunder/medborgare/brukare/patienter ska bli mer delaktiga i er utveckling?

Kanske är det dags att förändra er styrmodell, uppföljningsprocess eller verksamhetsplanering för att uppmuntra till handling och samverkan snarare än till administration?

Eller kanske vet du inte riktigt vad du ska börja? Då kan en inspirationsföreläsning om kundinvolvering, ledarskap i en komplex omvärld eller utveckling av organisationskultur vara ett första steg framåt.


Hör av dig så pratar vi om vad vi kan göra tillsammans!

Kompetenser och verktyg


Min grundkompetens är en civilekonomexamen i organisation och ledning från Handelshögskolan i Stockholm. I arbetslivet har jag sedan kompletterat denna kompetens via kurser i projektledning, samtalsledning, konflikthantering och utveckling av organisationskultur.


Jag använder mig av två huvudsakliga verktyg i mitt arbete. Dels CTT (Cultural Transformations Tools) som jag både arbetar med och utbildar i. CTT är en verktygslåda för såväl personlig som organisatorisk utveckling genom större kunskap om de värderingar som präglar dig som person och den organisation du verkar i. Inom samtalsledning i komplexa frågor eller konflikthantering arbetar jag utifrån teorierna inom Deep Democracy - The Lewis method som är ett effektivt sätt att hitta nya perspektiv och nå längre i ett samtal,


För att kunna ge ett bra stöd i samtalsledning kopplat till samverkan är jag utbildad i Partnering utifrån Urkrafts metodik och har även god kännedom om samverkan utifrån ISO 44001.
IDÉER PÅ SAMARBETEN?